ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЛИКА НА ГРАДСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, СГРАДИТЕ И АРХИТЕКТУРНИТЕ АНСАМБЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БУРГАС

Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 20.12.2022 г., Протокол № 46, т. 1 (вх. № 08-00-13573) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ