НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОЛУДНЕВНИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.6,  Протокол № 18/ 25.10.2016 г.; изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.5, Протокол №26/25.04.2017 г., по т.2, Протокол №30/20.12.2021 г.