НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г.