ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЛЕТЕН ТЕАТЪР, ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ“

Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 29.06.2021 г., Протокол № 23, т. 3 (вх. № 08-00-11664) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ