НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА БУРГАС

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 13/ 28.06.2016 г.