Правилник за начина на разходване на средствата, предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 2, Протокол № 9/24.04.2012 г.