НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСАНИ ДОКУМЕНТИ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

Приета с решение на Общински съвет - Бургас по т.4, Протокол № 38 от 20.07.2006 г.