ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ЧИСТОТА ЕКО“

Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 23.02.2021 г. и 24.02.2021 г., Протокол № 20, т. 7 (вх. № 08-00-11165) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ