НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Приета с решение на Общински съвет-гр.Бургас, протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г. , изменена и допълнена с решение на ОС-Бургас, Протокол № 17, т.4 от 22.01.2009 год. и 29.01.2009 год.; Протокол №44, т.6 от 20 и 25.01.2011 г.; Протокол №5, т.11 от 22.12.2011 г. Протокол № 31, т.4 от 17.12.2013 г.; Протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г.; Протокол №17, т.2 от 27.09.2016 г.; Протокол №21, т.1 от 20.12.2016 г.;  т.3,  Протокол №53/29.01.2019 г.; по т.1, Протокол №5/19.12.2019 г.; т.2, Протокол №18/21.12.2020 г.