ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ И КОНТРОЛИРАН ДОСТЪП НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ОПРЕДЕЛЕНИ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 21.12.2020 г., Протокол № 18, т. 10 (вх. № 08-00-10908) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ