ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ ИМОТИ“

Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 21.12.2020 г., Протокол № 18, т. 4 (вх. № 08-00-10916) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.