ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СПОРТНО ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ, ОТ СПОРТНИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 23.12.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно туристическата дейност, от спортния календар на Община Бургас Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас, както и на следния електронен адрес:  drakaliev@abv.bg

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ