НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 9, Протокол № 28/ 29.10.2013 г.; изменена и допълнена:  по т.1, Протокол № 17/ 27.09. 2016 г., по т.3, Протокол №16/24.11.2020 г.