НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 24.11.2020 г., Протокол № 16, т. 5 (вх. № 08-00-10763) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ