НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ОПРЕДЕЛЕНИ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 24.11.2020 г., Протокол № 16, т. 2 (вх. № 08-00-10792) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.