ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 29.09.2020 г., Протокол № 13, т. 10 (вх. № 08-00-10518) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.