ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ В ОБЩИНА БУРГАС

Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 28.07.2020 г., Протокол № 12, т. 9 (вх. № 08-00-10391) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.