КОМИСИЯ ПО ЧЛ.10, АЛ.1, Т.2 ОТ ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В НАПРАВЛЕНИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ“

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
Антонио Христов Душепеев
Васил Иванов Иванов
Виолета Маркова Илиева
Иван Тодоров Тодоров
Манол Божидаров Тодоров