КОМИСИЯ ПО ЧЛ.6 , АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

арх.Тихомир Райчев - главен архитект на Община Бургас

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
Ивайло Димитров Колев - общински съветник
Иван Георгиев Гаврилов - общински съветник
Жейна Драгомирова Жекова - общински съветник
Боян Диянов Дяков - общински съветник
Красимир Калудов Тодоров - общински съветник
Диян Тодоров Георгиев - общински съветник
д-р Георги Митев Митев - общински съветник
Стоян Андреев Коларов - общински съветник
Веселин Василев - директор на дирекция УКОРС
Ивелина Стратева - директор на дирекция "Икономика и стопански дейности"
ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА