Одобряване на ПУП-ПУР за нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ в границите на устройствена зона 07079/35 по ОУП на гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 07079.3.2178 по

Ренета Райкова на Пет., 28.02.2020 - 09:06

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява:

Подробен устройствен план – План за улична регулация в условията на чл.16а от ЗУТ за нова обслужваща в границите на устройствена зона 07079/35 по ОУП на гр. Бургас, с о.т.902 – о.т.901 – о.т.901а - о.т.901б, с габарит 13,00м. /2 пътни платна по 3.50м. и двустранен тротоар по 3.00м., с обръщало с размери 13,30/22,50 м. при о.т. 901б, в обвръзка с уличната мрежа на ПЗ Север при о.т. 902  и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 07079.3.2178 по КК на гр. Бургас, с който при условията на чл.16 от ЗУТ, в съответствие с изготвения ПУР  се обособява УПИ І, отреден за ПИ с проeктен идентификатор 07079.3.2178 по КК, с функционално отреждане „за паркинг за автобуси, гараж и автосервиз“, с предвидено свободностоящо застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване на нормативни отстояния от дворищно-регулационни граници и на 5,00 м от улично-регулационната му граница с градоустройствени показатели, в съответствие с допустимите, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас за устройствена зона 07079/35, както следва: Височина до 15.00м.; Пл. застр. до 60%; Кинт до 3.0, П озел. мин.30% и задължително паркиране в границите на УПИ,  съгласно приложените проекти, които са неразделна част от настоящото решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“, по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

КАТЕГОРИЯ