Одобряване на план – схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, в УПИ II-314, отреден – „за озеленяване и благоустрояване“, кв.41 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас

Ренета Райкова на Пет., 28.02.2020 - 09:00

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 9 от ЗУТ, във връзка с чл. 129 ал. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява план – схема за разполагане на два броя преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, в УПИ II-314 в кв.41 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас., отреден – „за озеленяване и благоустрояване“.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр.Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

КАТЕГОРИЯ