ОДОБРЯВАНЕ НА СЛУЖЕБЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПУП – ПУР/ И ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ПО ПЛАНА НА КВ. КРАЙМОРИЕ, ГР. БУРГАС

Гергана Чанакова на Вт., 25.07.2023 - 13:47

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет - Бургас одобрява служебен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ в участъка между о.т. 15 - о.т. 153 – о.т. 154 – о.т.155 – о.т.156 а – о.т.157 б – о.т.176 – о.т.178 – о.т. 179 – о.т. 180 – о.т.199 – о.т.200 и проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ I, V, VI-206 и VII-205 в кв.12, УПИ I, УПИ II, УПИ III-108, УПИ IV и УПИ V-95 в кв.46, УПИ L и УПИ XLVIII-105 в кв.16 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас,  с който УПИ V отреден „за паркинг“ в кв.12 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас /ПИ с идентификатор 07079.30.260  по КККР на гр. Бургас/, УПИ  VI-206 в кв.12 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас /ПИ с идентификатор 07079.30.261  по КККР на гр. Бургас/ и УПИ VII-205 в кв.12 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас /ПИ с идентификатор 07079.30.262 по КККР на гр. Бургас/ се обединяват в един нов УПИ V-1369, отреден за нов ПИ с проектен идентификатор 07079.30.1369 с функционално отреждане „за образование“ с предвидено ново свободно застрояване, указано с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационните граници, при спазване на разпоредбите на Наредба №РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, с градоустройствени показатели за застрояване в съответствие с допустимите, съгласно Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и действащ ОУП на гр.Бургас, както следва: Височина – до 3ет. (до 10м), Плътност – до 40%; Кинт – до 1,2; П озел. – мин.40%; промяна на трасето и бордюрните линии на улична регулация с о.т. 15 - о.т. 153 – о.т. 154 – о.т.155 – о.т.156 а – о.т.157 б – о.т.176 – о.т.178 – о.т. 179 – о.т. 180 – о.т.199 – о.т.200, при съобразяване със съществуващото положение на място; регулационните граници на УПИ L и XLVIII-105 в кв.16 и УПИ I в кв.12 отреден „за детска градина“ се привеждат в съответствие с границите на съответните им ПИ по действаща кадастрална карта; УПИ XLVIII-105 в кв.16 и част от УПИ L в кв.16 се придават към уличната регулация; УПИ L в кв.16 се преномерира на УПИ XLVII и се отрежда за нов ПИ с проектен идентификатор 07079.30.1368; кв.12 и кв.46 се обединяват в нов кв.12, като се обособява нов УПИ VI-1370, отреден за нов ПИ с проектен идентификатор 07079.30.1370, с функционално отреждане „за обществено обслужване, озеленяване и инфраструктура“ с предвидени 3 петна за ново свободно едноетажно застрояване, с показатели за застрояване, както следва: Височина – до 4м, Плътност – до 10%, Kинт – до 0.1, П озел. – мин.60%; в нов кв.12: УПИ II се преномерира на УПИ VII-442, УПИ III-108 се преномерира на УПИ IX-441, УПИ IV се преномерира на УПИ X-440 и УПИ V-95 се преномерира на УПИ XI-439, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото Решение.

Проектът за ПУП касае кандидатстване на Община Бургас с предложение за изпълнение на инвестиция по процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.012 „Изграждане на нови сгради на училища и детски градини“ за изграждане на ново училище в кв. Крайморие, гр.Бургас в нов УПИ V-1369 „за образование“, кв.12 по плана на кв. Крайморие, гр.Бургас, във връзка с което се изисква бързо административно обслужване. Своевременното процедиране на плана ще даде възможност за осъществяване на инициативата, свързана с осигуряване на материална база за нуждите на образованието, безспорно в голям обществен интерес, поради което на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

 

КАТЕГОРИЯ