ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПУП – ПУР/ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТРАСЕ НА НОВА ОБСЛУЖВАЩА УЛИЦА СЪГЛАСНО ОУП НА ГР.БУРГАС, БИВШ МАСИВ 20 В МЕСТНОСТ „ПОД СЕЛО“, ЗЕМЛИЩЕ КВ. ЛОЗОВО, ГР. БУРГАС

Гергана Чанакова на Вт., 25.07.2023 - 13:44

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1 от ЗОС Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица в устройствена зона 10/Смф съгласно ОУП на гр.Бургас, бивш масив 20 в местност „Под село“, землище кв.Лозово, гр.Бургас, и изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/, състоящо се в корекция на североизточната регулационна граница на УПИ I-8 отреден „За автосервиз“, отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.4.751 по КК на гр.Бургас.       

 Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

 Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

КАТЕГОРИЯ