Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на довеждащ водопровод от УПИ I-2 /ПИ 07079.827.49 по КК на гр.Бургас/ до УПИ I-119, /ПИ с идентификатор 07079.827.119 по КК на гр. Бургас/, м.827, кв. Долно Езерово

Ренета Райкова на Ср., 27.11.2019 - 14:26

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на довеждащ водопровод от УПИ I - 2 /ПИ 07079.827.49 по КК на гр. Бургас/ до УПИ I - 119, /ПИ с идентификатор 07079.827.119 по КК на гр. Бургас/,  кв. Долно Езерово, гр. Бургас в територия извън съществуващите регулационни граници на населеното място в предвиденото разширение в устройствена зона 1/Пп съгласно ОУП на гр.Бургас, съгласно черните, червени и зeлени линии и надписи върху плана, с таблица на засегнатите от трасето и сервитута на съоръжението имоти, който е неразделна част от настоящото решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

КАТЕГОРИЯ