ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПР ЗА С.О. „ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК РАВНЕЦ“, ЗЕМЛИЩЕ С. РАВНЕЦ, ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Ср., 12.04.2023 - 13:41
  1. На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 във връзка с чл.135а, ал.1, чл.128, ал.14, чл. 134, ал.1, т.3 и ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за с.о. „Индустриален парк Равнец“, с който:
  • кв.1, 2, 3, 4, 5, 8 и 9 се преконфигурират, като от тях се обособяват нов кв.1, разположен в северната част на селищното образувание и нов кв.2, разположен в южната част на селищното образувание и се провежда нова обслужваща улица с габарит 13м., разделяща двата квартала;
  • в нов кв.1 се обособява нов УПИ I с функционално отреждане „за инфраструктура (летателни полета), производствени сгради, ОО, смесени многофункц. сгради, общежитие и ТП“ в устройствена зона „Пп“;
  • в нов кв.2 се обособяват: нови УПИ II, III, IV, V, VI, VII, VIII и IX, всички с функционално отреждане „за ТП“ и нов УПИ I с функционално отреждане „за производствени сгради, общ. обслужване, общежитие, смесени многофункционални сгради и паркинг“ в устройствена зона „Пп“, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото Решение.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3, чл.8, ал.1 от ЗОС:

2.1. Определя за частна общинска собственост,  новообразувания УПИ I, в нов кв.1 с площ 2 296 581 кв. м, отреден „за инфраструктура (летателни полета), производствени сгради, ОО, смесени многофункционални сгради, общежитие и ТП“ в устройствена зона „Пп“, който съгласно проект за изменение на КК представлява Поземлен имот с проектен идентификатор 61145.80.79 по КККР на гр. Бургас, с проектна площ 2 296 583 кв. метра, ведно с отразените в него сгради с проектни идентификатори 61145.80.79.1; 61145.80.79.2; 61145.80.79.3; 61145.80.79.4; 61145.80.79.5.

2.2. Дава съгласие след влизане в сила на ПУП-ПР, Община Бургас да прехвърли безвъзмездно на Българската държава правото на собственост върху следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

- Новообособеният УПИ I, в нов кв. 1 с площ 2 296 581 кв. м, отреден „за инфраструктура (летателни полета), производствени сгради, ОО, смесени многофункционални сгради, общежитие и ТП“ в устройствена зона „Пп“, който съгласно проект за изменение на КК представлява Поземлен имот с проектен идентификатор 61145.80.79 по КККР на гр. Бургас, с проектна площ 2 296 583 кв. метра, ведно с отразените в него сгради с проектни идентификатори 61145.80.79.1; 61145.80.79.2; 61145.80.79.3; 61145.80.79.4; 61145.80.79.5.

и УПИ I в кв. 6 с площ 41 176 кв. м, представляващ Поземлен имот с идентификатор 61145.80.39 с площ 41 176 кв. метра по КККР на гр. Бургас.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл. 16, ал. 2, от Закона за насърчаване на инвестициите, чл.11а, ал.2 от ППЗНИ,

Дава предварително съгласие за учредяване право на строеж за срок до 35 години по реда и при условията на чл.22а, ал.1, т.4 от Закона за насърчаване на инвестициите, без търг или конкурс на цена не по-ниска от пазарната, в нов УПИ I в нов кв. 2 с площ 831 533 кв. м, на „Виртус инвестмънт“ АД, за изграждане на инвестиция, заявена пред Българската агенция за инвестиции, за което е получено Удостоверение № БАИ-ЗНИ-8/09.03.2022 г.

Съгласието по настоящата точка е валидно за срок – срока на валидност на Удостоверение № БАИ-ЗНИ-8/09.03.2022 г. на Българската агенция за инвестиции.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

КАТЕГОРИЯ