ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП – ПП/ В БИВШ МАСИВ 19, МЕСТНОСТ „ОНИКИЛИКА“, ГР. БУРГАС

Гергана Чанакова на Ср., 12.04.2023 - 13:33

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас, oдобрява Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ по за осигуряване на трасе на дъждовен колектор за отводняване на улица с осови точки о.т.1 – о.т.2 – о.т.3 до о.т.4 за обслужване на ПИ в бивш масив 19, местност „Оникилика“, гр. Бургас –извън границите на урбанизираната територия на гр. Бургас, преминаващ през ПИ с идентификатори 07079.2.391, 07079.2.289 и 07079.2.216 по КК на гр. Бургас.

         Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

     Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

КАТЕГОРИЯ