ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП – ПП/ ЗА ТРАСЕ НА ВОДОПРОВОД Ф 90 ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ИМОТИ В КАДАСТРАЛЕН РАЙОН 72151.37 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. ТВЪРДИЦА, ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Вт., 31.01.2023 - 15:48

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на водопровод Ф 90 за обслужване на имоти в кадастрален район 72151.37 по кадастралната карта на с. Твърдица, Община Бургас.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

КАТЕГОРИЯ