ПУП-ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас

Гергана Чанакова на Вт., 29.11.2022 - 15:22

          1. Дава предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.2.23 по КК на гр. Бургас – общинска публична собственост;

            2. Одобрява ПУП-ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица с о.т.1-о.т.2-о.т.3-о.т.4, за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, съгласно приложените проекти, които са неразделна част от настоящето решение.

         ПУП-ПУР касае инвестиционен проект в процес на сертифициране за инвестиция клас А пред Българската агенция за инвестиции, което изисква бързо административно обслужване, съобразно разпоредбите на Закона за насърчаване на инвестициите. Своевременното процедиране на плана ще даде възможност за стартиране реализирането на инвестицията, свързана с развиване на производство и откриване на работни места, безспорно в голям обществен интерес, поради което на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

КАТЕГОРИЯ