ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-ПУР ЗА ТРАСЕ НА ЛОКАЛНО ПЪТНО ПЛАТНО В ДЯСНО НА ПЪТ I-6 В В МЕСТНОСТ „ЧЕРНИЯ БРЯСТ“ ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.БУРГАС.

Гергана Чанакова на Вт., 29.11.2022 - 15:17

              1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на локално пътно платно в дясно на път I-6, като продължение на съществуващо такова, и включването му в главен път I-6 с изход при км.464+725, за обслужване на УПИ XV-2582, ПИ с идентификатор 07079.3.2582 /бивш ПИ с идентификатор 07079.3.1312/ по КК на гр.Бургас, в местност „Черния бряст“ по по КВС на землището на гр.Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.3.2809 и 07079.3.2767  по КК на гр.Бургас – общинска публична собственост;

            2. Одобряване на ПУП-ПУР за трасе на локално пътно платно в дясно на път I-6, като продължение на съществуващо такова, и включването му в главен път I-6 с изход при км.464+725, за обслужване на УПИ XV-2582, ПИ с идентификатор 07079.3.2582 /бивш ПИ с идентификатор 07079.3.1312/ по КК на гр.Бургас, в местност „Черния бряст“ по КВС на землището на гр.Бургас, съгласно приложените проекти, които са неразделна част от настоящето решение.

      Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

      Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

КАТЕГОРИЯ