ОДОБРЯВАНЕ НА СЛУЖЕБЕН ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП - ПРЗ/ ЗА ПИ ПО КККР НА ГР.БУРГАС И ИЗМЕНЕНИЕ НА УЛИЧНА В УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 1/ЖМ ПО ОУП НА ГР.БУРГАС В СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА КВ.ДОЛНО ЕЗЕРОВО, ГР.БУРГАС.

Гергана Чанакова на Вт., 26.07.2022 - 10:11

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява служебен проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.826.22 по КККР на гр.Бургас и изменение на уличната регулация между о.т.170а-170б-170в-170г и о.т.171б-171в-171г в устройствена зона 1/Жм по ОУП на гр.Бургас в строителните граници на кв.Долно Езерово, гр.Бургас, с който се предвижда, от ПИ с идентификатор 07079.826.22 да се обособят 10 броя нови самостоятелни УПИ с функционално отреждане „за жилищно строителство“, както следва: УПИ XX-600, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.826.600; УПИ XXVI-601, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.826.601; УПИ XXVII-602, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.826.602; УПИ XXVIII-603, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.826.603; УПИ XXX-605, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.826.605; УПИ XXXI-606, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.826.606; УПИ XXXII-607, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.826.607; УПИ XXXIII-608, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.826.608; УПИ XXXIV-609, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.826.609; УПИ XXXV-610, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.826.610, с предвидено в имотите ново свободно застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационни граници, с допустими градоустройствени показатели, както следва: Плътност - до 60%; Кинт - до 1,2; Височина - до 10м (3ет); Озеленяване - мин. 40% и нов УПИ XXIX-604, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.826.604, с функционално отреждане „за ТП“, с предвидено в него ново свободно застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационни граници, с допустими градоустройствени показатели, както следва: Плътност - до 60%; Кинт - до 1,2; Височина - до 3м (1ет), като с оглед осигуряване на по-добро обслужване на новообразуваните УПИ, се предвижда изменение на действащата улична регулация между о.т.170а-170б-170в-170г и о.т.171б-171в-171г на кв.Долно Езерово, гр.Бургас, с което се увеличава габаритът на обслужваща улица с о.т. 170а-170в-170г, а обслужваща задънена улица между о.т.170а-170б  се обвързва с обслужваща улица с о.т.171а - о.т.171б - о.т.171в - о.т.171г - о.т.171д - о.т.171е - о.т.171ж - о.т.171з - о.т.171и - о.т.171й - о.т.171к, съгласно графичната част на проекта, която е неразделна част от настоящото Решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

КАТЕГОРИЯ