ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП НА ГР.БУРГАС В ОБХВАНА НА УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ 2/СМФ1 И 17/СМФ - ЧАСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ПЗ "СЕВЕР", ГР. БУРГАС

Гергана Чанакова на Вт., 26.07.2022 - 10:07

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал.1, ал.З и ал.6, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява изменение на ОУП на гр.Бургас в обхват на устройствени зони 2/Смф1 и 17/Смф — част от територията на ПЗ „Север“, гр.Бургас, с което ПИ с идентификатори 07079.604.80, 07079.604.81, 07079.604.82, 07079.604.83, 07079.604.84 и 07079.604.166, попадащи в квартал 20 по ПУП с устройствени зони на ПЗ „Север“ и частта от ПИ с идентификатор 07079.604.79, граничеща с кв.20, да станат част от устройствена зона 17/Смф, конкретизирана като многофункционална устройствена зона за обществено обслужване, търговия, услуги, безвредни производства и складове, спорт и атракции, обитаване /с възм ож ност за изграж дане на хотели, общ еж ития и смесени сгради / и други доп ъ лващ и функции, без да се допускат обекти за дейности с вредни отделяния и влияния, с изграждане на открити и покрити паркинги и гаражи, възможност за изграждане на системи към тях за производство на енергия от възобновяеми източници за собствени нужди, с градоустройствени показатели за застр о яв ан е, к а к т о следва: П лъ тн о ст - до 80% ; К и н т - до 5,0; О зел ен яван е - мин. 20% и Височина - над 15м, д о к азв ащ а се с П У П и РУ П със силуетни планове, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

КАТЕГОРИЯ