ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПУП-ПУР/ ЗА ТРАСЕТА НА НОВИ ОБСЛУЖВАЩИ УЛИЦИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТЕН ДОСТЪП ДО ИМОТИ В УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 3/ОВ, В ПРЕДВИДЕНО РАЗШИРЕНИЕ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО СЪГЛАСНО ОУП НА ГР.БУРГАС

Гергана Чанакова на Вт., 26.07.2022 - 10:01

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.16а от ЗУТ одобрява Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасета на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 3/Ов, в предвидено разширение на населеното място съгласно ОУП на гр.Бургас, на територията на местност „Ментата“ по КВС на землището на кв.Банево, гр.Бургас, и обособяване на нов кв.29, обвързан с действащата улична регулацията на в.з. Минерални бани - Бургас.     

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

КАТЕГОРИЯ