Даване на предварително съгласие и одобряване на ПУП-ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за трасе на нов кабел 20 kV

Гергана Чанакова на Пет., 08.04.2022 - 11:20

 

            1. На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за трасе на нов кабел 20 kV за захранване на ПИ с идентификатори 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на гр.Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.2.659 и 07079.2.3553, общинска собственост, с начин на трайно ползване „селскостопански, горски, ведомствен път“.

           Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

            2. На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на ПУП-ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за трасе на външен водопровод до ПИ с идентификатори 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на гр.Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.3.547, 07079.3.610, 07079.3.2763 и 07079.2.3553, общинска собственост, с начин на трайно ползване „селскостопански, горски, ведомствен път“.

           Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

            3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява ПУП-ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за трасе на нов кабел 20 kV за захранване на ПИ с идентификатори 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на гр.Бургас.

            4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява ПУП-ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за трасе на външен водопровод до ПИ с идентификатори 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на гр.Бургас.

            Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

            Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

КАТЕГОРИЯ