Одобряване на актуализирана план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ

Гергана Чанакова на Пет., 08.04.2022 - 10:21
  1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.62, ал.9 от ЗУТ във връзка с чл.129, ал.1 и чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява изменение на действаща план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в „Приморски парк“, гр.Бургас, с което се предвижда отпадане на целогодишни позиции Е 7, Е 10 и Е 30; отпадане на сезонни позиции К 1.8, К 3.8, К 2.7; създаване на: 1 (една) нова сезонна позиция за царевица - К 3.15; промяна в местоположението на целогодишна позиция за атракцион - Е 36 и увеличаване на площите на съществуващи позиции за целогодишни обекти – навеси Н1, Н2 и Н3, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото Решение.
  2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.62, ал.9 от ЗУТ във връзка с чл.129, ал.1 и чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява изменение на действаща план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ I-330, отреден – „за районен парк“, кв.45 по плана на ж.к. „Славейков“, гр.Бургас, с което се предвиждат 2 (две) нови позиции за целогодишни обекти, представляващи вендинг автомат за кафе и топли напитки - В 1 и вендинг автомат за студени напитки и пакетирани храни - В 2 и една нова целогодишна позиция за разполагане на павилион за продажба на кафе и закуски – Е 6, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото Решение.
  3. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.62, ал.9 от ЗУТ във връзка с чл.129, ал.1 и чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява изменение на действаща план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ II-431, отреден – „за общински парк“, кв.56 по плана на ж.к. „Славейков“, гр.Бургас, с което се предвижда 1 (една) нова сезонна позиция - за детски атракцион - клатушкаК 2.1, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото Решение.
  4. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.62, ал.9 от ЗУТ във връзка с чл.129, ал.1 и чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява изменение на действаща план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ I-176,309, отреден „за парк“ в кв.19 по плана на ж.к. „Изгрев“, гр.Бургас, с което се предвиждат 2 (две) нови позиции – 1 (една) нова сезонна позиция, тип павилион за продажба на сладолед - К 1.4 и 1 (една) нова сезонна позиция –обект за детски атракцион - батут - К 3.2, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото Решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд – гр.Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.  

КАТЕГОРИЯ