ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРАСЕ НА КАБЕЛ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ, ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20KV ОТ ВС „ВХТИ“ ДО НОВ БКТП В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.3.1312 И ОТ НЕГО ДО БКТП „РИГЕЛ“

Гергана Чанакова на Пон., 21.02.2022 - 14:16

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за осигуряване на трасе на кабел средно напрежение, по проект „Реконструкция на съществуваща кабелна линия 20kV от ВС „ВХТИ“ до нов БКТП в ПИ с идентификатор 07079.3.1312 и от него до БКТП „Ригел“ в ПИ с идентификатор 07079.3.928“ в частта извън урбанизираната територия, попадаща в ПИ с идентификатори 07079.2.1, 07079.3.1318, 07079.3.2767 и ПИ 07079.3.2832 по КК на гр. Бургас.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

КАТЕГОРИЯ