ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ ЗА ПЪТНА ВРЪЗКА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТЕН ДОСТЪП ДО ПИ 07079.2.1716, 07079.2.1717, 07079.2.1718, 07079.2.2716, 07079.2.1720, 07079.2.1721, 07079.2.1722 И 07079.2.1724 ПО КК

Гергана Чанакова на Вт., 30.11.2021 - 10:47

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 07079.2.1716, 07079.2.1717, 07079.2.1718, 07079.2.2716, 07079.2.1720, 07079.2.1721, 07079.2.1722 и 07079.2.1724 по КК на гр.Бургас в устройствени зони 07079/23 и 07079/25 по съгласно одобрен ОУП на гр.Бургас.          

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

КАТЕГОРИЯ