ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН (ПУП-ПП) ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТРАСЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА – ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА ИМОТИ В КАДАСТРАЛЕН РАЙОН 34 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ТВЪРДИЦА, ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Пет., 29.10.2021 - 17:12

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – външен водопровод за захранване на имоти в кадастрален район 34 в землището на с. Твърдица, Община Бургас.

            Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

            Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд – гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

КАТЕГОРИЯ