ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПУП-ПУР/ ЗА ТРАСЕТА НА НОВИ ОБСЛУЖВАЩИ УЛИЦИ В УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ 2/СМФ И 1/ОД, В ПРЕДВИДЕНО РАЗШИРЕНИЕ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО СЪГЛАСНО ОУП НА ГР.БУРГАС, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ БИВШ МАСИВИ 21

Ренета Райкова на Вт., 27.07.2021 - 14:26

                  1. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасета на нови обслужващи улици в устройствени зони 2/Смф и 1/Од, в предвидено разширение на населеното място съгласно ОУП на гр.Бургас, представляващи бивш масиви 21 в местност „Неравното“ /бивша местност „Кабата“/ по КВС на землището на кв.Ветрен, гр.Бургас, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.12.668, 07079.12.679, 07079.12.1953 и 07079.12.1954 по КК на гр.Бургас – общинска собственост   Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

                     2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.16а от ЗУТ одобрява Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасета на нови обслужващи улици в устройствени зони 2/Смф и 1/Од, в предвидено разширение на населеното място съгласно ОУП на гр.Бургас, представляващи бивш масиви 21 в местност „Неравното“ /бивша местност „Кабата“/ по КВС на землището на кв.Ветрен, гр.Бургас, обособяване на нов кв.55 и разширение границите на кв.46.         

                     3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ по отношение на I-7, отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.12.670 по КК на гр.Бургас, състоящо се в корекция номера на УПИ от I-7 на УПИ ХII-7 и по отношение на УПИ II-37, отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.12.667 по КК на гр.Бургас, състоящо се в корекция номера на УПИ от II-37 на УПИ ХI-37.

          Съгласно приложените проекти, които са неразделна част от настоящето решение.

          Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

          Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

КАТЕГОРИЯ