Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за утвърждаване на трасе на довеждащ път до ПИ

Ренета Райкова на Вт., 29.06.2021 - 13:13

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 и чл.16а от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на довеждащ път до ПИ с идентификатори 07079.2.3642, 07079.2.3643, 07079.2.3644, 07079.2.3645, 07079.2.1619, 07079.2.1620 и 07079.2.3650  по КК на гр.Бургас, в границите на устройствена зона 07079/22 по действащ ОУП на гр.Бургас, в обвръзка с проект за ПУП-ПП за трасе на обходен път на гр.Бургас – I етап от км.230 + 700 на път I-9 „Сарафово-Бургас“ до км 493+550 на път I-6 „Ветрен – Бургас“ и локални платна, съгласно приложения проект, с таблица на засегнатите от трасето и сервитута на съоръжението имоти, който е неразделна част от настоящото решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр.Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

КАТЕГОРИЯ