ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ ЗА ТРАСЕ НА ЗАХРАНВАЩ ВОДОПРОВОД

Ренета Райкова на Ср., 24.02.2021 - 09:26

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на захранващ водопровод преминаващ през ПИ с идентификатори 21141.20.44, 21141.19.30 и 211141.19.31 в землището на с.Димчево  за реализиране на обект: Водоснабдяване за с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица - етап II .2 за с. Димчево, Община Бургас.

                     2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на захранващ водопровод преминаващ през ПИ с идентификатори 21141.20.44, 21141.19.30 и 211141.19.31 в землището на с.Димчево  за реализиране на обект: Водоснабдяване за с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица - етап II .2 за с. Димчево, Община Бургас.

                     Предвид обществената значимост на проекта, с който се изграждат обекти, от първостепенно значение за Република България, необходимостта от спешната им реализация водеща до задоволяване на обществени потребности и предлагане на качествени услуги за населението, както и факта, че имотите са изцяло общинска и държавна собственост, на основание чл. 60 ал. 1 от АПК Общински съвет Бургас допуска предварително изпълнение на решението.

         Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“, по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

         Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

КАТЕГОРИЯ