ОДОБРЯВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ПО ЧЛ.56 ОТ ЗУТ

Ренета Райкова на Пет., 29.01.2021 - 15:02
  1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.62, ал.9 от ЗУТ във връзка с чл.129, ал.1 и чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява изменение на действаща план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ I-330, отреден – „за районен парк“, кв.45 по плана на ж.к. „Славейков“, гр.Бургас, с което се разполагат 4 (четири) нови сезонни обекта, с предмет на дейност: два за продажба на ядки, кафе и закуски (К 5.1 и К 5.2), един за продажба на сладолед (К 1.4) и един за детски атракцион – батут (К 3.3), съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото Решение.
  2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.62, ал.9 от ЗУТ във връзка с чл.129, ал.1 и чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява изменение на действаща план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ I-176,309, отреден „за парк“ в кв.19 по плана на ж.к. „Изгрев“, гр.Бургас, с което се разполагат 2 (два) нови обекта – един целогодишен обект за продажба на кафе и закуски и един целогодишен обект-павилион, ползван от Общината, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото Решение.
  3. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.62, ал.9 от ЗУТ във връзка с чл.129, ал.1 и чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява изменение на действаща план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в „Приморски парк“, гр.Бургас, с което се разполагат 12 (дванадесет) нови позиции – два сезонни обекта за продажба на сладолед (К 1.25 и К 1.26), четири сезонни обекта за атракции (К 2.26, К 2.27, К 2.28 и К 2.29), един сезонен обект за продажба на плажни стоки (К 5.8), един сезонен обект за продажба на фрешове (К 6.6), един сезонен обект за продажба на закуски (К 8.6), един сезонен обект за продажба на цигари (К 9.4), един сезонен обект за продажба на царевица (К 3.14) и един целогодишен обект – навес (Н 10), находящ се пред ресторант „Воденицата“, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото Решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд – гр.Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

КАТЕГОРИЯ