Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за провеждане на локална обслужваща улица на път I-6 София-Бургас с вход при км 486+700, дясно, и изход при км 486+800, дясно, еднопосочно по посока Ветрен-Бургас

Ренета Райкова на Вт., 26.01.2021 - 15:20

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.16 и чл.16а от ЗУТ и чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява:

-Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за провеждане на локална обслужваща улица на път I-6 София-Бургас с вход при км 486+700, дясно, и изход при км 486+800, дясно, еднопосочно по посока Ветрен-Бургас с о.т.113а-о.т.113б-о.т.113в-о.т.113г-о.т.113д-о.т.113е-о.т.113ж-о.т.113з за транспортно обслужване на имоти в част от устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас в предвиденото разширение на кв.Ветрен /бивша местност „Под шосето“(бивша „Шосе бою“).

-Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ по отношение на УПИ II-3,4, отговарящ на ПИ с идентификатори 07079.12.822 и 07079.12.823 по КК на гр.Бургас, състоящо се в корекция номера на УПИ от II-3,4 на УПИ VI-3,4.

-Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.12.827 по КК на гр.Бургас /бивш имот с пл.№ 024011, бивша местност „Под шосето“ (бивша „Шосе бою“)/, с който се обособяват УПИ VII, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.12.1898, и УПИ VIII, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.12.1899, с функционално отреждане на двата УПИ „за складово-търговска база за нехранителни стоки и офиси“, с предвидено в УПИ ново свободно застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационни граници с предвиждане на застройка и за ТП, в застроителните линии на нов УПИ VIII, с предвидени показатели за застрояване за устройствена зона 3/Смф, както следва: Плътност до 40%, Кинт до 1,5, Озеленяване мин.40% и Височина 10,00 м. /3 ет./ в устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас в предвиденото разширение на кв.Ветрен.

Съгласно приложените проекти, които са неразделна част от настоящето решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

КАТЕГОРИЯ