ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА УПИ ЗА ПИ ИДЕНТИФИКАТОР 07079.8.378 ПО КК НА ГР. БУРГАС, С ФУНКЦИОНАЛНО ОТРЕЖДАНЕ „ЗА ПРИЮТ ЗА КУЧЕТА“

Ренета Райкова на Вт., 28.07.2020 - 15:30

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.16 и чл. 16а от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява:

1. ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.8.378 по КК на гр. Бургас, с който за имота се обособява нов УПИ I, отреден за ПИ с проектен идентификатор 0779.8.942 по КК на гр. Бургас, с функционално отреждане „за приют за кучета“, с предвидено ново застрояване, съобразено с преминаващата през имота въздушна линия ВЛ20кУ, посочено с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационни граници, с установяване на показатели за застрояване за устройствена зона 5/Смф1, съгласно действащ ОУП, както следва: Височина до 10 м (до Зет); Плътност до 80%; Кинт до 2.5 и Озеленяване минимум 20%, включително и задължително паркиране в границите на УПИ, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото решение.

2. ПУП — ПУР за трасе на нова обслужваща улица, в обвръзка със съществуваща обслужваща улица от о.т. 5 до о.т. 1 и със съществуваща улица на в.с. „Върли бряг“ за осигуряване на транспортен достъп и възможност за провеждане на трасета на техническата инфраструктура за захранване на УПИ, в границите на устройствена зона 5/Смф1 в предвиденото разширение на населеното място до второкласен път Бургас - Средец - II -79, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

КАТЕГОРИЯ