ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА ПИ 07079.13.73 ПО КК НА ГР. БУРГАС, /БИВШ ИМОТ 000067 ПО НЕДЕЙСТВАЩА КВС, БИВША МЕСТНОСТ „ДО РЕГУЛАЦИЯ“/, ЗЕМЛИЩЕ НА КВ. БАНЕВО, ГР. БУРГАС

Ренета Райкова на Ср., 27.05.2020 - 16:57

 

  1. На основание чл. 21, ал. 8, т.1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa провеждане на нова обслужваща улица с габарит 9,00 м. от о.т. 79 до о.т. 79а, с което се засягат ПИ с идентификатори 07079.12.74 и 07079.13.164 по КК на гр. Бургас – общинска собственост, във връзка с проект за ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.73 по КК на гр. Бургас.

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 07079.13.73 по КК на гр. Бургас, /бивш имот 000067 по недействаща КВС, бивша местност „До регулация“/, землище на кв. Банево, гр. Бургас, с което се предвижда обособяване на три самостоятелни УПИ, отредени за нови ПИ с проектни идентификатори по КК, както следва: УПИ I – отреден за ПИ с идентификатор 07079.13.2102, УПИ II – отреден за ПИ с идентификатор 07079.13.2103 и УПИ III – отреден за ПИ с идентификатор 07079.13.2104, с функционално отреждане „за жилищно строителство“, с лица и площи в съответствие с чл. 19, ал.1 от ЗУТ, при съобразяване с действащата улична регулация на кв. Банево, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ с приложена редукция от 7%, с предвидено ново свободно ниско застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване на нормативни отстояния от регулационни граници, с показатели за застрояване за устройствена зона 1/Жм, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, както следва: Плътност до 30%; Височина до 10м /3ет./; Кинт до 1,0 и Озеленяване мин. 60% и обособяване на нова обслужваща улица с габарит 9,00 м. от о.т. 79 до о.т. 79а.

 

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

КАТЕГОРИЯ