ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ ЗА ТРАСЕ НА КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20KV – 2 БР. МЕЖДУ ЖР №78 /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.1.1343 ПО КК НА ГР. БУРГАС/ НА ВЪЗДУШЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД „РАЗТОВАРИЩЕ“ ДО ТП „СТАР“

Ренета Райкова на Ср., 27.05.2020 - 16:51

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на кабелни линии 20kV – 2 бр. между ЖР №78 /ПИ с идентификатор 07079.1.1343 по КК на гр. Бургас/ на въздушен електропровод „Разтоварище“ до ТП „Стар“ /ПИ с идентификатор 07079.820.706 по КК на гр. Бургас/ и ТП Сарафово 3 /ПИ с идентификатор 07079.820.262 по КК на гр. Бургас/, кв. Сарафово, гр. Бургас, съгласно приложения проект за ПУП – ПП, който е неразделна част от настоящото решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

КАТЕГОРИЯ