ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.3.1119 ПО КК НА ГР.БУРГАС В УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 07079/35, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩ ОУП НА ГР.БУРГАС /БИВША МЕСТНОСТ „НАНЕВИЯ ЧИФЛИК“/, ЗЕМЛИЩЕ ГР.БУРГАС

Ренета Райкова на Ср., 27.05.2020 - 16:48

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 16, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.3.1119 по КК на гр.Бургас в устройствена зона 07079/35, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас /бивша местност „Наневия чифлик“/, землище гр.Бургас, с който за ПИ 07079.3.1119 по КК на гр.Бургас и при съобразяване с ПУП-ПУР, одобрен с Решение №56-15/30.04.2019г. на Общински съвет Бургас се обособява УПИ ІІІ, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.3.2444 по КК, с функционално отреждане „за обществено обслужване, търговия, административни и складови функции“, с предвидено в него ново свободно застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване, разположени на отстояние 3.00м. от странични регулационни линии и на 5.00м. от уличната регулационна линия на обслужваща улица, с установяване на показатели за застрояване в съответствие с утвърдените с ОУП за устройствената зона, както следва: Пл.застр. до 60%;  Кинт до 3.0;  Позеленяване  мин.30%; Височина до 15.00 м., с предвидено паркиране в границите на УПИ, посочени в матрица и таблица, съгласно черните, червени и сини линии и надписи и условните цветове върху плана и схемите към него, които са неразделна част от настоящото решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр.Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

КАТЕГОРИЯ