ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12912 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 13:23

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на пристрояване и надстрояване към съществуваща сграда с право на строеж в имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XIII-1117 в кв. 72 по ПУП-ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.711.1117 по КК на гр. Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ