ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12910 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 12:58

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ плувен басейн с обща площ от 725,72 кв.м, включващ басейн и прилежащи обслужващи помещения, находящ се в източната част на „Младежки културен център“, изграден в УПИ I, кв. 158 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, в полза на Сдружение Плувен клуб „Бриз“

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ