ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12374 / 14.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.01.2022 - 15:59
от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1.Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/, обособяване на УПИ III “За инженерно техническа инфраструктура“, в землище на кв. Лозово, гр. Бургас, засягащ част от ПИ с идентификатор 07079.4.659 по КК на гр. Бургас
2.Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/, обособяване на УПИ III “За инженерно техническа инфраструктура“, в землище на кв. Лозово, гр. Бургас, засягащ част от ПИ с идентификатор 07079.4.659 по КК на гр. Бургас

 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ