ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12375 / 14.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.01.2022 - 15:31
от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1.Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за проект за изменение на план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за разширяване на габарита на улици „Роза“ и „Комуна“ при осови точки 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 20, 21 и 35 и изменение на план за регулация за УПИ I-20 и УПИ II-18 в бивш масив 14 по предходна КВС на землище кв. Лозово, гр. Бургас;
2.Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за проект за изменение на план за улична регулация /ПУП-ПУР/, за разширяване на габарита на улици „Роза“ и „Комуна“ при осови точки 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 20, 21 и 35 и изменение на план за регулация за УПИ I-20 и УПИ II-18 в бивш масив 14 по предходна КВС на землище кв. Лозово, гр. Бургас;
3.Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на план за улична регулация /ПУП-ПУР/, за разширяване на габарита на улици „Роза“ и „Комуна“ при осови точки 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 20, 21 и 35 и изменение на план за регулация за УПИ I-20 и УПИ II-18 в бивш масив 14 по предходна КВС на землище кв. Лозово, гр. Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ